تاسیس سه صندوق جدید حمایت از توسعه بخش کشاورزی در خراسان جنوبی

تاسیس سه صندوق جدید حمایت از توسعه بخش کشاورزی در خراسان جنوبی

مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی از تاسیس سه صندوق شهرستانی حمایت از توسعه بخش کشاورزی

قالب تفریحی