سمت نام و نام خانوادگینماینده تشکل / شخصتصویر
مدیرعاملعقیل غائبی
رئیس هیئت مدیرهسیدعبدالحسین سجادیشرکت مادرتخصصی
نایب رئیس هیئت مدیرهغلام محمد بهاری
عضو هیئت مدیرهحسن شهریاری زاده
عضو هیئت مدیرهزهرا پاک
عضو هیئت مدیرهمحمد علی رضایی
بارزس اصلی و حسابرسحسن علیزادهموسسه حسابرسی کارآمد ایرانیان
بارزس اصلی حقیقیغلام رضا رستمی


قالب تفریحی